ေစတနာရွင္ Blog သို႔လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ၍ လိုရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ...။ အႀကံေပးလိုလွ်င္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလိုလွ်င္ျဖစ္ျဖစ္ saytanarshin48@gmail.com ၊ Phone 0931126095 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္...။

ေစတနာ႐ွင္အေၾကာင္း

ေစတနာ႐ွင္ ပရဟိတ လူငယ္အသင္း


ေဆာင္ပုဒ္  -  ေရနည္းရာ မိုးရြာႏွင္း
                  ကုသိုလ္ပန္းခင္း သင္းေစမည္.............။
စတင္တည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္   -   ၁၃.၇.၂၀၁၂
တည္ေနရာ                         -   ၿမိဳ႔ေတာ္ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု (Y.C.D.C)
                                            ျပည္ေညာင္ေက်းရြာ၊သာစည္ၿမိဳ႔နယ္။
 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 အသင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ၁။ အသင္းသားအစုအဖြဲ႕အလိုက္ ဇိ၀ိတဒါနအျဖစ္ ေသြးလွူဒါန္းရန္ ။
 ၂။ ဓမၼ႐ံုတည္ေဆာက္လွဴဒါန္းရန္ ။
 ၃။ မိဘမဲ့ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားတြင္  လွဴဒါန္းရန္ (အဟာရဒါန၊အ၀တ္အထည္၊ေဆး၀ါးႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစည္းမ်ား လစဥ္ လွဴဒါန္းရန္) ။
 ၄။ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ရာ လွဴဒါန္းရန္ ။
 ၅ ။ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ စာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ရန္ ။
 ၆။ ပရိယတၱိစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ပစၥည္းေလးပါး လွဴဒါန္းရန္ ။
 ၇။ စာေပ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ႏွင့္ တရားပြဲမ်ား က်င္းကရန္ ။
 ၈။ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္သင့္ ေဒသမ်ား၌ သြားေရာက္လွဴဒါန္းရန္ ။
 ၉။ အသင္းသားႏွင့္ အသင္းသား၏ မိသားစု၀င္မ်ား နာေရးကိစၥမ်ားတြင္ လုပ္အားဒါနႏွင့္ န၀ကမၼ အလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ။
၁၀။ အရိပ္ရသစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ ။


 အသင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

အသင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

၁။ အၿမဲတမ္း အသင္း၀င္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း ။
၂။ လစဥ္ေငြပေဒသာပင္စိုက္ထူႏိုင္ရန္ လစဥ္အလွဴ႐ွင္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း ။
၃။ လစဥ္မိဘမဲ့ပရဟိတေက်ာင္းသို႔ အလွဴေငြ (၅၀၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာပစၥည္းႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ မ်ား ပံုမွန္သြားေရာက္လွဴဒန္ျခင္း ။
၄။ အသင္းသားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၀င္မ်ား၏ နာေရးေပၚေပါက္လာပါက လူအား၊ေငြအား ေတာကိပံ့ျခင္း ကုညီျခင္း ။
၅။ လစဥ္လွဴဒါန္းရာမွ ပိုလွ်ံေသာ အလွဴေငြမ်ားအား အသင္း၏လုပ္ငန္းစဥ္ ဘ႑ာေငြစာရင္းသို႔ ထည့္၀င္ျခင္း ။
၆ ။ လစဥ္အလွဴ႐ွင္ ႏွင့္ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းအား ေၾကာ္ျငာဘုတ္တြင္ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာေပးျခင္း ။
၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလ ( ၁၂/၂၀၁၂ ) ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း

ယခင္လက္က်န္                                                 -     ၉၆၇၀၀
ဓမၼာ႐ံုအလွဴေငြရ႐ွိမႈေပါင္း                                     -   ၅၆၀၅၀၀
ပရဟိတအသင္းသားမ်ား၏လွဴဒါန္းေငြ                      -    ၂၁၉၅၀၀
စုစုေပါင္း                                                          -  ၈၇၆၇၀၀

ဘိလပ္ေျမအိတ္ ( ၆၀ ) ၀ယ္                                 -   ၂၄၀၀၀၀
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ( ၂၀ ) ေစာင္၊
ပလတ္စတစ္ေလာင္း                                           -     ၂၀၅၀၀
အလွဴ႐ွင္ကဗ်ည္း V9 4'x3'                                   -        ၅၈၀၀
မံုပင္စာသင္ေက်ာင္းလွဴ                                       -      ၃၀၀၀၀
သာစည္ ပရဟိတေက်ာင္းလွဴ                                -      ၃၀၀၀၀
ဓမၼာ႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းအေထြေထြအသံုးစာရိတ္        -    ၁၇၆၃၀၀
စုစုေပါင္း                                                         -   ၅၀၂၆၀၀

၁၂/၂၀၁၂ ထိ ရ႐ွိေငြေပါင္း                         -   ၈၇၆၇၀၀
၁၂/၂၀၁၂ သံုးစြဲေငြေပါင္း                           -   ၅၀၂၆၀၀ 
၁၂/၂၀၁၂ ထိ လက္က်န္ေငြေပါင္း                 -   ၃၇၄၁၀၀  

၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာလ ( ၁၁/၂၀၁၂ ) ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း

ယခင္လက္က်န္                                                 -   ၄၈၉၇၀၀
ပရဟိတအသင္းသားမ်ား၏လွဴဒါန္းေငြ                      -   ၂၃၂၅၀၀
ဓမၼာ႐ံုအလွဴေငြ                                                  -   ၁၄၁၅၀၀
စုစုေပါင္း                                                          -   ၈၆၃၇၀၀              

ဦးေနလင္းဦး က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့ေငြ                     -     ၃၀၀၀၀
ကိုၿဖိဳးအေမနာေရး                                               -     ၃၀၀၀၀
ထီ၀ယ္လမ္းစာရိတ္                                            -        ၅၀၀၀
ဓမၼ႐ံုအတြက္အုတ္ဖိုးစရံေငြ                                  -     ၁၀၀၀၀၀
ေမာင္ေဇာ္က်န္းမာေရး                                       -        ၃၀၀၀၀
အုတ္က်င္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအလွဴ                         -        ၃၀၀၀၀
၁၁/၂၀၁၂ လ သာစည္ပရဟိတေက်ာင္းသို႔လွဴ         -        ၄၀၀၀၀
ဓမၼ႐ံုေရပိုက္ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း                            -        ၁၂၀၀၀
ဓမၼာ႐ံုေျမဖိုးရွင္းေပးျခင္း                                     -      ၁၀၀၀၀၀
အုတ္၊သဲ(၂)ေခါက္လုပ္အားခ+ထရံဖိုးေပးေခ်ျခင္း      -      ၁၂၅၀၀၀
ေရသန္႔လိုအပ္ပစၥည္း                                        -           ၅၀၀၀
ဘိလပ္ေျမ(၂၀)အိတ္၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္း                    -         ၈၀၀၀၀
၁/၂၀၁၃အတြက္ ထီရင္းေငြ                                -       ၁၈၀၀၀၀
စုစုေပါင္း                                                        -       ၇၈၇၀၀၀

၁၁/၂၀၁၂ ထိ ရရွီေငြစုစုေပါင္း                           -        ၈၆၃၇၀၀
၁၁/၂၀၁၂ သံုးစြဲေငြ                                        -         ၇၆၇၀၀၀
၁၁/၂၀၁၂ ထိ လက္က်န္ေငြ                             -            ၉၆၇၀၀
 
၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀/၂၀၁၂) ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း
ယခင္လက္က်န္                                                 -   ၆၆၀၉၀၀
ပရဟိတအသင္းသားမ်ား၏လွဴဒါန္းေငြ                      -   ၃၆၆၅၀၀
ထီအျမတ္ေငြ                                                    -    ၁၄၅၃၀၀
စုစုေပါင္း                                                         -   ၁၁၇၂၆၀၀

ဓမၼာ႐ံုေျမဖိုးရွင္းေပးျခင္း                                      -     ၄၀၀၀၀၀
ဦးစိုး၀င္း(အေမ)နာေရးလွူဒါန္းျခင္း                         -        ၃၀၀၀၀
ဦးဇာႀကီး(သား)နာေရးလွဴဒါန္းျခင္း                         -        ၃၀၀၀၀
ဦး၀င္းႏိုင္(ဇနီး)က်မ္းမာေရးအတြက္လွဴဒါန္းျခင္း        -         ၃၀၀၀၀
၁၀/၂၀၁၂ လ သာစည္႔ရဟိတေက်ာင္းသို႔လွဴဒါန္း
ျခင္း                                                             -         ၃၀၀၀၀
၁၀/၂၀၁၂ လ မုန္ပင္စာသင္ေက်ာင္းသို႔ပညာသင္
စရိတ္လွဴဒါန္းျခင္း                                            -         ၃၀၀၀၀
ေျမၫွိ၊ေျမရွင္း စက္ခ ေပး                                  -         ၁၈၀၀၀
သံဃာာ  ၅ ပါး အလွဴေငြ (ေျမႏႈတ္မဂၤလာ)             -         ၅၀၀၀၀
ကန္႔ေတာ့ပြဲ(၅)ပြဲ (ေျမႏႈတ္မဂၤလာ)                       -         ၁၅၀၀၀
ပႏၷ႐ိုက္အခါေပး                                              -           ၅၀၀၀
ပႏၷ႐ိုက္+ထံုး+သစ္သား၊အသီး(ဧည့္ခံ)ကန္ေတာ့ပြဲ    -          ၃၀၀၀၀
စာရြက္စာတမ္း၀ယ္                                         -           ၁၅၀၀၀
စုစုေပါင္း                                                      -         ၆၈၃၀၀၀

၁၀/၂၀၁၂ ထိ ရရွိေငြစုစုေပါင္း                            -       ၁၁၇၂၆၀၀
၁၀/၂၀၁၂ သံုးစြဲေငြ                                         -          ၆၈၃၀၀၀
၁၀/၂၀၁၂ ထိက်န္ေငြစုစုေပါင္း                           -          ၄၈၉၇၀၀
 

၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ (၉/၂၀၁၂) ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း

ယခင္လက္က်န္                                                -   ၃၅၆၆၀၀
ေဒၚျမတ္သုတ(ရန္ကုန္)မွအလွဴေငြ                         -   ၂၀၀၀၀၀
ထီ(၈လပိုင္း)မွ အျမတ္ရေငြ                                  -     ၆၀၀၀၀              
ဦး၀င္းထြဋ္မွအလွဴေငြ                                         -      ၁၅၀၀၀
(၉)လပိုင္း အသင္းသားမ်ားမွအလွဴေငြ                    -    ၃၈၄၁၀၀
ကံစမ္းမဲအျမတ္ေငြ                                            -      ၆၄၀၀၀
စုစုေပါင္း                                                        -  ၁၀၇၉၇၀၀

4'x6' Venyl ၂ေစာင္(ေ႐ႊစည္ပရဟိတေက်ာင္းဆိုင္း
                            ဘုတ္)                               -     ၁၀၃၀၀
(၅)ထပ္သား ၂ ခ်ပ္                                           -     ၁၄၆၀၀
ကံစမ္းမဲစာစီ+ရင္ထိုးတံဆိပ္                                -     ၁၂၅၀၀
ကြန္ပါဗူး ၈ ဗူးမုန္ပင္စာသင္ေက်ာင္းသို႔ လွဴဒါန္းျခင္း    -     ၁၀၈၀၀
ကေလးစီဖိနပ္(၈)ရံ+ကေလးဦးထုပ္(၈)လံုး မုန္ပင္
စာသင္ေက်ာင္းသို႔လွဴဒါန္းျခင္း                              -     ၁၅၄၀၀
မိထၳီလာထီ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္လမ္းစာရိတ္+ဆီဖိုး
(၈၅၈x၂၅၀)                                                  -     ၂၁၉၅၀၀
မိထၳီလာဘဏ္ထုတ္လမ္းစာရိတ္+ဆီဖိုး                 -          ၅၀၀၀
မိထၳီလာေညာင္ကိုင္းပရဟိတေက်ာင္းသို႔လွဴေငြ       -        ၅၀၀၀၀
စာစီ/ရိုက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ ၂၀၀ ေစာင္            -        ၁၄၇၀၀
CDေခြ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ကူးခ(၉၁ခ်ပ္x၂၅၀)              -        ၁၄၀၀၀
8'x4' စာသင္ပုန္း ၂ ခ်ပ္ေ႐ႊစည္ေက်ာင္သို႔လွဴဒါန္း
ျခင္း                                                            -        ၁၇၀၀၀
သာစည္ပရဟိတေက်ာင္းဆိုင္းဘုတ္ေထာင္လွဴဒါန္း
ျခင္း                                                           -         ၂၀၀၀၀
သာစည္ပရဟိတေက်ာင္းဘိလပ္ေျမကားတင္တင္
ဆီဖိုးလွဴဒါန္းျခင္း                                            -         ၁၅၀၀၀
စုစုေပါင္း                                                     -       ၄၁၈၈၀၀ 

၉/၂၀၁၂ ထိ ရရွိေငြ စုစုေပါင္း                           -      ၁၀၇၉၇၀၀
၉/၂၀၁၂  သံုးစြဲေငြ                                        -        ၄၁၈၈၀၀
၉/၂၀၁၂ ထိ လက္က်န္ေငြ                              -        ၆၆၀၉၀၀

ေစတနာ႐ွင္အဖြဲ႔ ၏ ၈/၂၀၁၂ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း


ယခင္လက္က်န္                                                                            -၁၀၉၁၀၀
အလွဴေငြရရွိမႈေပါင္း                                                                       -၄၅၆၅၀၀
အသံုးစာရိတ္...ကုန္က်ေငြ႐ွင္းတမ္း
(၁)မိထၳီလာေညာင္ကိုင္းမိဘမဲ႕ ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ ေဝယ်ာဝစၥေႀကး           - ၅၀၀၀၀
(၂)ေ႐ႊစည္တိုင္းရင္းသားမိဘမဲ့ေဂဟာေက်ာင္းအတြက္                                      -၃၅၀၀၀
(၃)မံုပင္စာသင္ေက်ာင္းစာအုပ္(၅)ဒါဇင္ႏွင့္
    ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့                                                                                -၃၆၀၀၀
(၄)(ေမာင္ဟန္ႏိုင္ထြန္း)နာေရးေထာက္ပံ့                                                      -၃၀၀၀၀
(၅)အလွဴေငြျဖတ္ပိုင္းစာအုပ္ႏွင့္သံဇကာ                                                       -၁၀၀၀၀
(၆)ထီ(၂၀၀)ေစာင္x၂၄၀                                                                         -၄၈၀၀၀

(၈/၂၀၁၂)ထိရရွိေငြစုစုေပါင္း                                                                    -၅၆၅၆၀၀
(၈/၂၀၁၂)ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း                                                                  -၂၀၉၀၀၀
(၈/၂၀၁၂)လက္က်န္ေငြ                                                                          -၃၅၆၆၀၀

ေစတနာ႐ွင္အဖြဲ႔ ၏ ၇/၂၀၁၂ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း

ေစတနာ႐ွင္အဖြဲ႔ ၏ ၇/၂၀၁၂ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း

(၂၆.၇.၂၀၁၂ မွ ၁၅.၈.၂၀၁၂)အထိ                                                                
အလွူေငြရ႐ွိမႈေပါင္း                                                             -   ၂၈၆၈၀၀က်ပ္
အသံုးစာရိတ္...ကုန္က်ေငြ႐ွင္းတမ္း
(၁)မိဘမဲ့ ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ ေန႕ခင္းစာ                   - ၇၅၀၀၀
(၂)မိဘမဲ႕ ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ ေဝယ်ာဝစၥေႀကး           - ၅၀၀၀၀
(၃)မံုပင္စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား(၅)ဦးအတြက္     
    စာအုပ္(၅)ဒါဇင္+လြယ္အိတ္(၅)လံုး                              -  ၁၁၅၀၀
(၄)w.b(၁)ခ်ပ္ ေဆာ့ပင္(၃)ေခ်ာင္း                                  -    ၉၀၀၀
(၅)ေစတနာရွင္ပရဟိတလူငယ္အသင္း ရင္ထိုးတံဆိပ္           -  ၁၀၀၀၀
(၆)ေစတန္ရွင္ပရဟိတလူငယ္အသင္း လက္ကမ္းစာေစာင္     -  ၁၅၀၀၀
(၇)ေႀကာ္ညာသင္ပံုးအတြက္ ေဆး-၂ဗူး                             -    ၃၄၀၀
(၈)A-4 စာရြက္ေႀကး                                                   -    ၃၈၀၀
     ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း                                               -၁၇၇၇၀၀
အလွဴေငြရရိွမႈေပါင္း                                                    -၂၈၆၈၀၀

ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း                                                    -၁၇၇၇၀၀
ပိုက်န္ေငြ                                                                -၁၀၉၁၀၀

No comments: